Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej

Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dostępnej pod adresem www.podziemnyolkusz.pl.

Dane teleadresowe jednostki: Miejski Ośrodek Kultury – Podziemny Olkusz ul. Rynek 4 32-300 Olkusz Podziemny Ratusz +48 32 70 65 218 Budynek Dawnego Starostwa +48 32 70 65 226 e-mail: kontakt@podziemnyolkusz.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-30
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-24

Stan dostępności cyfrowej

Strona podmiotowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:
  • Możliwość włączenia podwyższonego kontrastu
  • Możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • Focus wokół elementów nawigacyjnych
  • Dostosowanie treści do rozmiaru okna i ekranu
  • Teksty dostosowane do czytnika treści

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021.03.30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu oraz Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: m.sygula@podziemnyolkusz.pl

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Trasa turystyczna Podziemny Olkusz, podzielona została tematycznie i architektonicznie na dwa zabytkowe obiekty: podziemia olkuskiego ratusza oraz piwnice tzw. kwartału królewskiego. Historia miasta prezentowana jest w podziemiach gotyckiego ratusza, zlokalizowanego na środku olkuskiego rynku, do których wejście możliwe jest przez przeszkloną klatkę schodową. Dostęp do wejścia możliwy jest bezpośrednio z płyty rynku i nie posiada żadnych barier architektonicznych. Po wejściu do obiektu na spoczniku schodów znajduje się platforma przyschodowa umożliwiająca pokonanie dwóch biegów schodowych osobom niepełnosprawnym na poziom piwnic. Trasa zwiedzania dostosowana została architektonicznie w całości dla osób niepełnosprawnych. W podziemiach w strefie recepcyjnej znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Historia górnictwa prezentowana jest w piwnicach kwartału królewskiego. Do piwnic dostajemy się przez XIX-wieczny obiekt dawnego starostwa, zlokalizowany częściowo na tych piwnicach. Do budynku prowadzą trzy wejścia. wejście główne posiada 10 cm próg. Po jego pokonaniu dostajemy się do holu z windą, która obsługuje wszystkie piętra budynku, w tym trasę podziemnego zwiedzania. Oprócz wejścia głównego do budynku można dostać się również wejściem bocznym od ul. Basztowej lub przez zlokalizowaną w ogrodzeniu dziedzińca furtkę do wejścia tylnego oraz na dziedziniec obiektu. Wejście boczne i wejście tylne nie posiada barier architektonicznych. Komory piwniczne ze względu na swój zabytkowy charakter położone są na różnych poziomach. Część z nich dostępna jest bez żadnych barier, dwie za pomocą urządzeń, takich jak platforma dla osób niepełnosprawnych lub krzesełko dla osób niepełnosprawnych. Dwie komory piwniczne można obejrzeć jedynie z poziomu korytarza, natomiast wszystkie zamieszczone w nich treści dostępne są w korytarzu przed tymi komorami, w którym zlokalizowano infokiosk dla osób niepełnosprawnych. W budynku na każdym piętrze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Na ostatnim piętrze jeden z pokoi gościnnych również dostosowany został dla osób niepełnosprawnych. Na płycie rynku w odległości kilku metrów od budynków znajdują się miejsca parkingowe, z których mogą korzystać osoby niepełnosprawne.